Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

coolenough
5433 6943 500
Reposted fromdivi divi viablackheartgirl blackheartgirl
coolenough
1753 d64c

August 30 2017

coolenough
Obecnie mam mniej wiary w siebie niż kiedykolwiek w życiu. Jest to zupełnie nieznośna sytuacja.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viadelain delain
coolenough
4294 1bf0
Reposted fromthesketchedlady thesketchedlady viacotarsky cotarsky
2476 e713
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaodnowa odnowa
coolenough
2064 cb08 500
Reposted fromkaiee kaiee viacarlandlouise carlandlouise
coolenough
7577 f251 500
What If (2013)
0969 bba6 500
coolenough
Byłam wściekła. Nie na niego, na siebie. To ja byłam sadystką. On dzierżył bat, ale to ja siebie związałam. Przywiązałam się do faceta, który za nic nie chciał się wiązać.
— Carrie Bradshaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
coolenough
3455 473a 500
coolenough
1462 67de 500

Q
coolenough
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
coolenough

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viaannaka annaka
coolenough
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viaannaka annaka

August 29 2017

coolenough
coolenough
0769 8159
Reposted fromsheismysin sheismysin viamyego myego
0122 c76f
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
coolenough
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl